• Bandeau charte éthique

Ons ethisch handvest

Omdat zonder ethiek niets duurzaam is, heeft het Uitvoerend Comité van Mademoiselle Desserts het ethische handvest van de groep ondertekend, waarmee zij zich ertoe verplichten dit handvest ook na te leven. Het handvest is opgedeeld in 10 actie- en gedragsprincipes:


Picto
1.
Fundamentele mensenrechten respecteren

Iedere medewerker werkt mee aan de verplichtingen van de groep met betrekking tot het respecteren van de fundamentele mensenrechten..

Iedere medewerker verbindt zich er met name toe om geen kinderen in dienst te nemen, nooit beroep te zullen doen op enige vorm van dwangarbeid en toestemming te zullen geven rechten in het kader van de vrijheid van vereniging en vergadering.


Hij/zij zorgt ervoor dat deze rechten worden nageleefd voor zover deze betrekkingen hebben op zijn/haar bevoegdheidsgebied en vraagt zijn/haar partners of leveranciers dezelfde kwaliteitseisen te hanteren.

De fabrieken van de groep zijn lid van SEDEX, een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van ethische praktijken toeleveringsketens wereldwijd.

Téléchargez the preventing child labour & forced labour policy

 

Picto
2.
Verbod op discriminatie en bescherming van privacy

Elke werknemer verbindt zich ertoe niet te zullen discrimineren op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, gezinsstatus, seksuele geaardheid, zeden, genetische kenmerken, etniciteit, nationaliteit, ras, fysiek uiterlijk, lichamelijke of geestelijke beperking, gezondheidstoestand, zwangerschap, naam, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en vakbondsactiviteiten.

Elke medewerker bejegent zijn/haar teamleden en andere werknemers van de groep en in bredere zin, en elke persoon met wie hij/zij een professionele band heeft, met respect en beleefdheid. Hij/zij respecteert hun privéleven en verbindt zich ertoe om de informatie waarvan hij/zij toevallig dan wel in het kader van zijn/haar functie kennis van zou kunnen hebben, niet openbaar te maken. Iedere manager streeft ernaar het evenwicht tussen werk en privéleven van zijn/haar werknemers te zullen respecteren.

De groep tolereert geen enkele vorm van pesten of seksuele intimidatie en verbiedt elk gedrag dat zou kunnen leiden tot een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving.

 

Picto
3.
Naleving van arbeidsvoorwaarden en de regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid

Elke medewerker kent, respecteert en handhaaft de regelgeving die van toepassing is op veiligheid, in overeenstemming met het beleid van de groep aangaande Gezondheid en Veiligheid op het werk. Hij/zij focust in het bijzonder op de arbeidsomstandigheden en de goede verstandhouding tussen de personen die aanwezig zijn op de bedrijfslocaties van de groep.

Het gedrag dat door een ieder getoond moet worden op het gebied van preventie:
Een voorbeeldfunctie door de veiligheidsregels zonder enige uitzondering zelf na te leven en toe te passen.

Waakzaamheid door constant alert te zijn en alle risico’s zonder enige uitzondering eerst te identificeren om ze vervolgens het hoofd te bieden.

Waakzaamheid door constant alert te zijn en alle risico’s zonder enige uitzondering eerst te identificeren om ze vervolgens het hoofd te bieden.

 


Picto
4.
Het milieu respecteren en beschermen

Elke medewerker draagt in de uitoefening van zijn/haar beroep bij aan de inspanningen en commitments van het bedrijf met betrekking tot het milieu.

De groep Mademoiselle Desserts draagt bij aan de bescherming van het milieu door afval te verminderen, het zorgvuldig te sorteren en het eigen energieverbruik te optimaliseren door onder andere “broeikasgas”-audits uit te voeren.

We zien er streng op toe dat de regelgeving op het gebied dierenwelzijn wordt nageleefd. Onze commitments op dit vlak zijn vastgelegd in ons verantwoordelijke inkoopbeleid en onze resultaten worden gepresenteerd in ons MVO-rapport.
 

 

Picto
5.
Eerbiediging van de wet

De groep past de van kracht zijnde wet- en regelgeving op alle terreinen toe en dwingt deze af, met name op het gebied van concurrentie, industriële eigendom, arbeidsrechten, veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Iedere medewerker wordt geattendeerd op de naleving van de wetten en het huishoudelijk reglement van zijn/haar site.

 

Picto
6.
Luisteren en dialoog

Iedere medewerker zorgt ervoor hoffelijk om te gaan met andere werknemers van het bedrijf. .

Le groupe entretient un dialogue social responsable et de  qualité en intégrant les salariés, les instances représentatives du personnel et les autres parties prenantes.

De groep voert een verantwoordelijk en kwalitatief sociaal overleg door werknemers, instanties die het personeel vertegenwoordigen en andere belanghebbende partijen hierbij te betrekken. Managers verbinden zich ertoe in gesprek te blijven met hun teams en rekening te houden met hun feedback.

 

Picto
7.
Belangenconflict

Elk personeelslid respecteert de principes van integriteit, eerlijkheid en billijkheid in zijn/haar omgang met andere belanghebbenden binnen de groep.

In de onderhandelingen met een klant, een leverancier of een andere derde verbindt elke werknemer zich ertoe om zijn/haar keuzes te maken op basis van objectieve criteria in het exclusieve belang van de groep en elke vorm van actieve of passieve omkoping te verbieden. Geen enkele medewerker mag ongeacht de wijze en middelen direct noch indirect voordelen toekennen aan een derde partij met het doel een commerciële transactie of een voorkeursbehandeling te verkrijgen of te behouden.

Elke medewerker die een dergelijk verzoek ontvangt, moet hiervan zijn leidinggevende op de hoogte stellen, die vervolgens alle maatregelen zal treffen om een einde aan deze situatie te maken. Geschenken mogen alleen aangeboden of geaccepteerd worden als hun waarde symbolisch of laag is in de gegeven omstandigheden, en zolang ze niet van dien aard zijn dat de eerlijkheid van de gever of de onpartijdigheid van de begunstigde in twijfel kan worden getrokken.

 


Picto
8.
Relatie met andere belanghebbenden

Medewerkers moeten erop toezien dat zij de contractuele verplichtingen nakomen die de groep binden aan de klant.

Een werknemer mag de vertrouwelijke informatie in zijn/haar bezit op grond van zijn/haar functie dan wel bij toeval doordat hij/zij behoort tot Groep, niet buiten de Groep openbaar maken.

. Evenmin mag hij/zij vertrouwelijke informatie verstrekken aan werknemers van de Groep die niet bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen.

Elke medewerker moet de reputatie van de groep beschermen en het imago van alle ondernemingen respecteren door zich niet in te laten met laster aan het adres van de onderneming en haar medewerkers. .

 

Picto
9.
Gebruik van bedrijfseigendommen

Elke medewerker is verantwoordelijk voor het gebruik van bedrijfseigendommen en -middelen in overeenstemming met de van kracht zijnde afspraken.

Hij/zij neemt alle maatregelen om de beschadiging, diefstal of elk ongeoorloofd gebruik dat in strijd is met de goede zeden, te voorkomen.

De medewerker verbindt zich ertoe de eigenschappen van de computerapparatuur die tot zijn/haar beschikking is gesteld, niet te wijzigen door toevoeging of verwijdering van hardware of de installatie van niet-geleverde of niet-geautoriseerde software.

 

Picto
10.
Professioneel commitment

Elk personeelslid verbindt zich ertoe een klimaat van vertrouwen en nauwe samenwerking met collega's te creëren en geen discriminerend, aanstootgevend of onwaardig gedrag te accepteren.

Elke werknemer verbindt zich ertoe kwalitatief werk te leveren door er op toe te zien dat de voorwaarden voor hygiëne en voedselveiligheid die specifiek zijn voor de bedrijfsactiviteit binnen de groepsvestigingen, strikt worden nageleefd.

 

Elke werknemer verbindt zich ertoe niet te zullen discrimineren op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, gezinsstatus, seksuele geaardheid, zeden[E1] , genetische kenmerken, etniciteit, nationaliteit, ras, fysiek uiterlijk, lichamelijke of geestelijke beperking, gezondheidstoestand, zwangerschap, naam, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en vakbondsactiviteiten.